debian/README.Debian
Mon, 02 Nov 2009 12:01:09 +0100 greg Replace \"lolitech\" contact by \"edouard\" contact
Tue, 29 Jan 2008 09:32:02 +0100 greg add debian dir to create debian package